Podmioty prawne, wśród których przodują stowarzyszenia i fundacje, mogą korzystać z darmowej pomocy jaką jest współpraca z wolontariuszami, czyli osobami fizycznymi ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonującymi świadczenia (art. 2 pkt. 3 ustawy z 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie). Jest to sposób na obniżenie kosztów funkcjonowania. Czy przedsiębiorca również może skorzystać z darmowej pracy takich osób?

infor-biznes-logoOdpowiedź na to pytanie jest niestety negatywna gdyż ustawa wyklucza z grona beneficjentów pracy wolontariusza wszelkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w celu osiągnięcia zysku z przeznaczeniem do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy czy pracowników.

Możliwa i coraz bardziej powszechna jest za to sytuacja odwrotna, a mianowicie taka, żeprzedsiębiorca oddaje swoich pracowników jako wolontariuszy do pomocy np. organizacjom pozarządowym. Ta popularna od lat w Ameryce i Europie Zachodniej forma niesienia przez firmy pomocy potrzebującym nazywana “wolontariatem pracowniczym” w ostatnich latach pojawiła się także w Polsce i jest co raz częściej stosowana przez naszych przedsiębiorców.

Wolontariat pracowniczy jest jednym z elementów koncepcji tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility), której istotą jest to, że przedsiębiorca z własnej inicjatywy uwzględnia w swojej strategii prowadzenie działań na rzecz otaczającej go społeczności. Początkowo koncepcja ta była realizować przez duże międzynarodowe firmy, ale wraz z upływem czasu zaczęły ja wprowadzać również małe przedsiębiorstwa.

W praktyce wolontariat pracowniczy może przybrać różne formy: pracownicy firmy mogą pomagać potrzebującym, prowadzić warsztaty, organizować zbiórki żywności itp. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że obowiązki wolontariusza polegają na wykonywaniu przez niego, na zasadach określonych w ustawie, świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy (art. 42 pkt. 1 ustawy). Zdaniem Izabeli Dyakowskiej, oznacza to, że organizacja lub co najmniej pomoc w organizacji takich świadczeń, należy do pracodawcy. Ich forma w ramach wolontariatu pracowniczego musi więc polegać na osobistym wykonywaniu.

Zadaniem przedsiębiorcy jest więc przede wszystkim zainicjować odpowiednie działania oraz zachęcić i przeszkolić pracowników do wykonywania takich świadczeń. Dlatego wskazane jest, żeby umożliwił on wykonywanie wolontariatu pracowniczego w czasie pracy, przyznając im np. rocznie jeden dodatkowy płatny dzień urlopu lub udzielając dnia wolnego od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Takie działania stanowią odejście od modelowych założeń instytucji wolontariatu, który co do zasady jest wykonywany w czasie wolnym od pracy.

odkreślić należy, że dbanie o interesy otoczenia oprócz tego, że z założenia jest dowodem wrażliwości społecznej przedsiębiorcy i odpowiedzią na potrzeby społeczne, zaczęło być traktowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą nie tylko jako koszt prowadzonej działalności, a wręcz przeciwnie- jako inwestycja, która przyniesie przedsiębiorcy wymierne korzyści.

Według raportu z I Ogólnopolskich badań wolontariatu pracowniczego przeprowadzonych przez firmę Kinoulty Research, wydanego przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu zdaniem decydentów firm, w których organizowany jest wolontariat pracowniczy najważniejszymi z nich są: motywujący wpływ programu na pracowników, integrujący wpływ programu na pracowników oraz poprawa wizerunku firmy.

Wolontariat pracowniczy rozwija postawy prospołeczne oraz pomaga realizować pracownikom ich aspiracje i zainteresowania przy wsparciu pracodawcy oraz współpracowników. W ten sposób kształtują się dobre relacje w zespole, a pracownicy nabywają umiejętności interpersonalne, zdolności organizacyjne i umiejętność kreatywnego myślenia.

Wolontariat pracowniczy podnosi reputację i tworzy zaufanie do firmy, wśród jej klientów, kontrahentów oraz samych pracowników. Dobry wizerunek podnosi jakość marki przedsiębiorcy co ma niebagatelny wpływ na zwiększenie zysków osiąganych z prowadzonej działalności.

Istotną przeszkodą we wprowadzaniu instytucji wolontariatu pracowniczego w Polsce jest to, że w naszym prawie nie ma jeszcze regulacji wolontariatu pracowniczego i obecnie jest to instytucja, do której zastosowanie mają przede wszystkim przepisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – dotyczące wolontariatu w ogóle oraz kodeks pracy – w zakresie istniejącego stosunku pracy.

W takiej sytuacji prowadzący działalność gospodarczą powinien opracować wewnętrzny akt pozwalający realizować program wolontariatu pracowniczego, który będzie zgodny z przepisami prawa pracy i prawa cywilnego (zwłaszcza dotyczącymi ubezpieczeń). Dobrym pomysłem wydaje się również stworzenie trójstronnego porozumienia regulującego współpracę pomiędzy wszystkimi stronami wolontariatu.

Pozostaje mieć nadzieję, że szybki rozwój wolontariatu pracowniczego skłoni ustawodawcę do stworzenia w niedalekiej przyszłości aktu prawnego w pełni regulującego zagadnienia związane z tą jakże ważną i przynoszącą  korzyści instytucją.

 

Źródło: http://mojafirma.infor.pl/

Autorka wpisu

Dodaj komentarz