Seminarium “Tworzenie integracji społecznej na mazowszu poprzez wolontariat”

MCPS2520LOGOW dniach 16-17 lutego 2009 r. w warszawskim Hotelu Mariott odbyło się dwuczęściowe seminarium Tworzenie integracji społecznej na Mazowszu poprzez wolontariat, połączone z prezentacją dokonań wolontariackich. Seminarium zostało przygotowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestniczyło w nim około 80 osób z Województwa Mazowieckiego. Przybyli nań przedstawiciele gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej, fundacji i stowarzyszeń. Najliczniej reprezentowane były: Brwinów, Celestynów, Legionowo, Małkinia, Piaseczno, Płock, Pruszków, Przasnysz, Otwock, Raszyn, Siedlce, Sobolew, Solec nad Wisłą, Szydłowiec, Iłża, Warszawa, Wiązowna i Żuromin.

Uczestników seminarium w imieniu Zdzisława Biszewskiego, dyrektora MPCS i Danuty Janusz, kierownika działu ds. szkoleń oraz wdrażania programów powitała Maria Wrońska, koordynator PO KL i pracownik MCPS, podkreślając
społeczne funkcje wolontariatu. Oto najważniejsze z nich:

 • tworzenie lokalnej siatki więzi międzyludzkich, integrujących środowisko
 • uwiarygodnienie działań organizacji pozarządowych i placówek publicznych jako form kontroli społecznej
 • poszerzenie zakresu usług, świadczonych przez placówki
 • wzmocnienie zaangażowania w pomoc – inna motywacja
 • rozwijanie wśród wolontariuszy postaw solidarności społecznej i współodpowiedzialności za sprawy lokalne.

Wykładem programowym było wystąpienie dr Izabeli Książkiewicz (SGH), która omówiła Lokalne inicjatywy integracji społecznej oparte na wolontariacie. Jej zdaniem czynnikami rozwoju lokalnego są zmiany w poszczególnych sektorach gospodarki jak również w administracji państwowej, nie pozostając obojętnymi wobec rozwoju regionalnego kraju. Największy wpływ – zdaniem dr Książkiewicz miały na to równolegle zachodzące procesy, do których można zaliczyć między innymi:

 • zmiany na rynku pracy,
 • zmiany struktury własnościowej w gospodarce narodowej,
 • rozmieszczenie kapitału zagranicznego,;
 • rozwój instytucji środowiska biznesowego.

Dr Izabela Książkiewicz zaznaczyła, że obok regionów borykających się ze skutkami reform polityczno-gospodarczych, są też i takie które dobrze sobie “radzą” w nowej rzeczywistości. Za ekspansywne – jej zdaniem – struktury regionalne należy uznać te, które tworzą w stosunkowo krótkim czasie szanse na rozwój w oparciu o endogeniczny potencjał rozwojowy. Regiony takie posiadają odpowiedni potencjał, aby właśnie ze względu na strukturę społeczno-ekonomiczną rozwijać gospodarkę i podnosić poziom życia ludności w skali większej niż to w danym czasie może dotyczyć całego kraju.

Drugi dzień seminarium poświęcony został omówieniu dorobku wolontariatu przez ośrodki pomocy społecznej z terenu województwa mazowieckiego. Wprowadzeniem do tematu było wystąpienie Radosława Wajlera, trenera i konsultanta z Instytutu Rozwoju Biznesu “Wartości ludzi w kontekście współpracy z wolontariuszami”. 

Jedną z prezentacji podczas seminarium było wystąpienie Izabeli Dyakowskiej “Wolontariat pracowniczy – nowy wymiar współpracy OPS z biznesem”. Prelegentka zdefiniowała pojęcie wolontariatu pracowniczego, który polega on na angażowaniu się pracowników firm w działalność wolontarystyczną na rzecz organizacji społecznych przy wsparciu organizacyjnym, komunikacyjnym i finansowym pracodawcy. Pracownicy – wolontariusze świadczą różnego rodzaju prace na rzecz potrzebujących, wykorzystując przy tym swe umiejętności i zdolności, a jednocześnie rozwijają własne talenty. Firma wspiera pracownika w tych działaniach – w zależności od swej kultury organizacyjnej: umożliwia aktywność społeczną swoim pracownikom w czasie pracy, przekazuje pomoc rzeczową, wsparcie logistyczne, czy też finansowe. Izabela Dyakowska w dalszej części wystąpienia wyjaśniła, jakie korzyści mogą być dla firmy ze współpracy wolontariuszy z OSN. To przede wszystkim:

 • poprawienie wewnętrznego wizerunku firmy
 • budowanie zewnętrznego wizerunku firmy odpowiedzialnej i zaangażowanej społecznie
 • zwiększenie stopnia identyfikacji pracowników z firmą, lojalności
 • nowe kontakty zawodowe dla firmy
 • spełnienie strategii CSR
 • zwiększenie satysfakcji i zaangażowania pracowników
 • podnoszenie poziomu motywacji w całej firmie
 • rozwój kompetencji i umiejętności pracowników
 • integracja zespołów pracowniczych oraz pracowników z różnych działów
 • większe zaangażowanie finansowe akcjonariuszy.

Reasumując należy stwierdzić, że seminarium spełniło oczekiwania jego uczestników. Obok istotnych wartości merytorycznych wpłynęło w znacznym stopniu na integrację środowisk samopomocowych i wolontariackich. Co więcej, pozwoliło na wymianę myśli i doświadczeń w zakresie tak trudnej tematyki.

Źródło: http://www.old.mcps.com.pl/

Autorka wpisu

W mediach

Moje aktywności