Wsparcie merytoryczne długofalowej polityki w zakresie rozwoju wolontariatu w Polsce

W celu wzmocnienia systemowego podejścia do wolontariatu opracowana została Długofalowa polityka w zakresie rozwoju wolontariatu w Polsce, zawierająca wytyczne i rekomendacje, mające być uwzględniane w planowaniu polityk publicznych w następnych dwudziestu latach.

Dokument ten został opracowany z uwzględnieniem prawa krajowego i wspólnotowego, dostępnych wyników badań oraz dokumentów strategicznych, w tym zwłaszcza: Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju na lata 2011–2030, Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju na lata 2011–2020, Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Strategii Sprawne Państwo, wraz z planami działań w ramach poszczególnych strategii jako dokumentami wykonawczymi.

W ramach tego obszaru powołany został Zespół ds. opracowania Długofalowej polityki w zakresie rozwoju wolontariatu w Polsce. Zespół składa się z ekspertów posiadających bogatą wiedzę i doświadczenie w dziedzinie trzeciego sektora, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wolontariatu. W skład zespołu wchodzą: Magdalena ArczewskaGrzegorz Całek, Ewa Gliwicka, Filip Pazderski, Wojciech Rustecki.  W pracach zespołu uczestniczyła również Izabela Dyakowska, ekspertka wolontariatu pracowniczego & CSR.

Dokument składa się z następujących części:

1) Wprowadzenie
2) Zagadnienia definicyjne
3) Wizja
4) Szczegółowy opis celów operacyjnych, priorytetów, kierunków działań i działań
5) Rekomendacje

Celem strategicznym w Długofalowej polityce rozwoju wolontariatu w Polsce jest wzmocnienie wolontariatu jako formy aktywności obywatelskiej, prowadzącej do rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

Realizowany jest on przez następujące cele operacyjne:

Cel operacyjny 1. Rozwój kultury wolontariatu

Priorytet 1.1. Kształtowanie wiedzy, umiejętności i postaw sprzyjających rozwojowi wolontariatu

1.1.1.Zwiększenie znaczenia zagadnień związanych z wolontariatem w strukturach i systemie edukacji

1.1.2. Wspieranie edukacji innej niż formalna, ukierunkowanej na rozwój aktywności obywatelskiej

Priorytet 1.2. Promocja idei wolontariatu

1.2.1. Budowanie pozytywnego wizerunku wolontariatu i prestiżu wolontariusza

1.2.2. Upowszechnianie informacji na temat wolontariatu

Cel operacyjny 2. Wzmacnianie organizatorów wolontariatu

Priorytet 2.1. Podnoszenie kompetencji organizatorów wolontariatu.

2.1.1. Profesjonalizacja zarządzania wolontariatem

Priorytet 2.2. Systemowe wspieranie organizatorów wolontariatu

2.2.1. Wspieranie finansowe organizatorów wolontariatu

2.2.2. Wzmacnianie współpracy i partnerstwa międzysektorowego

2.2.3. Zwiększenie bezpośredniego wsparcia dla organizatorów wolontariatu

Priorytet 2.3. Wspomaganie współpracy pomiędzy organizatorami wolontariatu

2.3.1. Ułatwianie wymiany informacji i doświadczenia pomiędzy organizatorami wolontariatu.

Cel operacyjny 3. Wzmacnianie polityk publicznych ukierunkowanych na rozwój wolontariatu

Priorytet 3.1. Budowanie przyjaznego otoczenia prawnego dla wolontariatu

3.1.1. Tworzenie nowych rozwiązań prawnych

3.1.2. Zmiany w zakresie obowiązującego prawa

Priorytet 3.2. Wzmocnienie roli wolontariatu w rozwiązywaniu problemów społecznych

3.2.1.Uwzględnienie wolontariatu w statystyce publicznej i diagnozach społecznych;

3.2.2. Rozwijanie wolontariatu, jako sposobu na inkluzję społeczną

Priorytet 3.3. Tworzenie warunków dla rozwoju wolontariatu długoterminowego w Polsce

3.3.1. Opracowywanie nowych programów dotyczących zaangażowania długoterminowego

3.3.2. Tworzenie mechanizmów zwiększających atrakcyjność wolontariatu długoterminowego

Dokument podsumowany jest rekomendacjami, podzielonymi na dwa rodzaje. Pierwszy to rekomendacje o charakterze bardziej ogólnym, natomiast drugi typ to propozycje konkretnych zmian w aktach prawnych, które doprowadzą do upowszechniania wolontariatu.

Źródło: http://erw2011.gov.pl/

Autorka wpisu

W mediach

Moje aktywności